Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
16 czerwca 2010 roku

Wyprawka szkolna 2010

Szczegóły w rozwinięciu wiadomości...

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY „WYPRAWKA SZKOLNA 2010”


DO SKORZYSTANIA Z RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY „WYPRAWKA SZKOLNA 2010” DOTYCZĄCEGO DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011 UPRAWNIENI SĄ:
•    Uczniowie gimnazjum rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasie II, którzy spełniają kryterium dochodowe 351,00 zł netto na osobę w rodzinie
•    Uczniowie wszystkich klas gimnazjum i liceum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dotyczące uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej niezależnie od dochodu w rodzinie. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

WNIOSKI należy pobrać z Sekretariatu Gimnazjum nr 2 i złożyć w Sekretariacie naszej szkoły do 17 września 2010r.

Zwrotu kosztów zakupu podręczników dokonuje się po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników przez rodziców/prawnych opiekunów. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica/prawnego opiekuna, a także rachunek lub paragon (z oświadczeniem).

UWAGA!

POMOC NIE PRZYSŁUGUJE UCZNIOM GIMNAZJUM ROZPOCZYNAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 NAUKĘ W KLASIE I.STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2010/2011DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM, KTÓRZY ZAMIESZKUJĄ NA TERENIE GMINY PSZCZYNA


Uczeń może starać się o stypendium szkolne, jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów (wysokość miesięcznego dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł netto) oraz gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania.
Przyjmuje się, że z 1hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł

WNIOSKI należy pobrać z Sekretariaty Gimnazjum nr 2 lub w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji ul. Zdrojowa 4. i składać w terminie do 15 września 2010r. w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji ul. Zdrojowa 4.

Refundacji całkowitej lub częściowej w ramach Stypendium Szkolnego podlegają wydatki o charakterze edukacyjnym kwalifikowane według katalogu załączonego do wniosku.
O zwrot wydatków będzie można się starać na podstawie imiennych faktur i innych imiennych dowodów zakupu wystawionych na Wnioskodawcę, dlatego należy kompletować rachunki poświadczające poniesione wydatki edukacyjne w związku z rokiem szkolnym 2010/2011. Wydatki edukacyjne pokrywane będą do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.ZGODNIE Z USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. MOŻNA RÓWNIEŻ UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY.


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np.:
a)    Klęski żywiołowe np. powódź, pożar
b)    Kradzieże
c)    Wypadki
d)    Śmierć członka rodziny
e)    Wydatki związane z chorobą w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych ucznia
f)    Inne szczególne okoliczności, które utrudniają funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę ucznia
O zasiłek szkolny można się starać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

WNIOSKI należy pobrać z Sekretariatu Gimnazjum nr 2 lub w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji ul. Zdrojowa 4.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak