Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

09. Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

REGULAMIN

organizowania wycieczek szkolnych

w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 28.01.2010r.

 

§ 1

Zasady ogólne

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 

§ 2

Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

a. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

b. poznawanie kultury i języka innych państw;

c. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

d. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

e. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

f. podnoszenie sprawności fizycznej;

g. wspomaganie rodziców w procesie wychowania;

h. przeciwdziałanie patologii społecznej;

i. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

2. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy:

a. wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;

b. wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane dalej "wycieczkami",

c. imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, rajdy, konkursy, turnieje;

d. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne;

e. imprezy wyjazdowe-związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

§ 3

Organizacja wycieczek

1. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

2. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, harmonogramu i regulaminu.

3. Jako środki transportu dopuszcza się:

a. wynajęty autokar,

b. PKP,

c. środki komunikacji miejskiej i międzymiastowej.

d.   inne środki zaakceptowane przez dyrektora szkoły

4. Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji.

a. Wycieczka autokarowa.

- Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc.

- Kierownik wycieczki w czasie podróży siada przy drzwiach z przodu autobusu.

- Opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach.

- Przed odjazdem należy sprawdzić listę obecności.

- W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach.

- Przy wysiadaniu z autokaru - pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwraca uwagę, aby nie przebiegała przez jezdnię.

- Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy.

- Kierownik wysiada ostatni - sprawdza autokar.

- Po wyjściu z autobusu należy uformować grupę i sprawdzić listę obecności.

b. Jazda pociągiem (poniższe zasady dotyczą również jazdy autobusem miejskim i tramwajem).

- W porozumieniu z kierownikiem pociągu należy zabezpieczyć drzwi w wagonie, w którym jadą dzieci.

- Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy - należy dokonać go wcześniej i ustalić zasady.

- Kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności.

- Jeden z opiekunów wsiada ostatni.

- W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować porządek i czystość.

- Bez wiedzy opiekuna dzieci nie mogą wychodzić do toalety.

- Przy wysiadaniu kolejność odwrotna - pierwszy wysiada opiekun i na peronie ustawia młodzież.

- Kierownik wysiada - sprawdza przedziały.

- Po uformowaniu grupy sprawdzamy listę obecności.

5. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki.

6. Rodzice przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o:

a. miejscu i godzinie zbiorki na wycieczkę,

b. miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki,

c. dokładnym adresie pobytu wraz z numerem telefonu,

d. przewidywanej trasie wycieczki,

e. sposobie kontaktu (ewentualnie numer telefonu komórkowego kierownika wycieczki).

7. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

8. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach.

9. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

10. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły na podstawie przedstawionych mu właściwych dokumentów.

11. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły posiadających odpowiednie kwalifikacje (nie dotyczy imprez turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych, w których obowiązują osobne przepisy zawarte w rozporządzeniu MENiS-u z dnia 8 listopada 2001 r.)

a. na kierownika wycieczki może być również wyznaczona przez dyrektora szkoły inna osoba pełnoletnia posiadająca powyższe kwalifikacje.

b. ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych,

c. jest instruktorem harcerskim,

d. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek,

e. jest trenerem odpowiedniej dyscypliny sportu.

12. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

13. Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem szkoły.

14. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem kierownik wycieczki pobiera z sekretariatu pakiet dokumentów do wypełnienia:

a. kartę wycieczki,

b. harmonogram wycieczki,

c. wzór listy uczestników,

d. wzór zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce,

e. wzór oświadczeń rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia oraz odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez młodzież oraz o zażywaniu i posiadaniu niedozwolonych używek,

16. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego.

17. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.

18. Wycieczki klasowe organizuje się dla uczniów danej klasy mając na względzie integracyjny charakter imprezy dla danego zespołu klasowego. Dołączanie uczniów z innej klasy lub szkoły wymaga zgody dyrekcji szkoły.

19. Uczestnictwo w wycieczkach lub imprezach szkolnych dzieci nauczycieli wymaga zgody dyrekcji szkoły (jeśli nie są uczniami Zespołu Szkół nr 1).

§ 4

Opieka w czasie imprez i wycieczek.

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.

2. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

3. Przy organizacji zajęć, imprez i liczbę uczniów przypadających na jednego ucznia ustala się następująco:

- wycieczki, imprezy i zajęcia na terenie Gminy Pszczyna - do 30 osób

- wycieczki, imprezy i zajęcia poza terenem Gminy Pszczyna - do 15 osób

- wycieczki górskie-do 10 osób, powyżej 1000 m obecność przewodnika górskiego dla całej grupy.

- turystyka kwalifikowana - do 10 osób

- w indywidualnych przypadkach decyzję o ilości opiekunów uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niesprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą one się odbywać, podejmuje dyrektor szkoły.

4. Za przygotowanie dokumentacji wycieczki odpowiada kierownik. Na kompletną dokumentację składają się:

- karta wycieczki,

- lista uczestników z datą urodzenia i adresem oraz pisemna zgoda rodziców na wyjazd oraz na podjęcie decyzji przez kierownika lub wychowawcę – jeśli zaistnieje taka potrzeba co do formy leczenia dziecka w czasie trwania wyjazdu.

- w przypadku noclegów - adres noclegowy,

5. Kompletną dokumentację należy przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi zespołu, lub upoważnionemu przez niego zastępcy, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem wycieczki.

6. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową lub prawo jazdy. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km. Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym natężeniu ruchu.

7. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

8. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

9. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.

10. Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach, jeżeli nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki.

11. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach.

12. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie „kąpielisk" i „pływalni", w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

13. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły bądź placówki.

14. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.

15. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

16. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.

17. Do obowiązku kierowników i opiekunów wypoczynku dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk i pływalni, należy:

a. zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,

b. uzgodnienie z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunków i sposobu korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom.

18. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów.

19. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

20. W przypadku gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

§ 5

Obowiązki kadry i uczestników wycieczki

1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

a. przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki;

b. opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.

Tworząc program wycieczki (imprezy) należy pamiętać, aby:

- zawierał opis celów edukacyjnych i harmonogram zajęć;

- był dostosowany do możliwości percepcyjnych, emocjonalnych i zdrowotnych

uczestników (wycieczki piesze lub inne wymagające większego wysiłku fizycznego muszą uwzględniać kondycje uczestników);

- obejmował cały czas pobytu na wycieczce,

- uwzględniał aktywny udział wszystkich uczestników, chociażby w sprawach organizacyjnych, porządkowych, w prowadzeniu zabaw i gier podczas podróży czy w miejscu pobytu;

c. wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów;

d. opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców;

Regulamin wycieczki (imprezy) powinien zawierać następujące elementy:

- nazwa imprezy;

- organizator (adres, kontakt imienny);

- termin;

- trasa (w przypadku wycieczki kilkudniowej z rozbiciem na poszczególne dni);

- odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, gdzie wpłacać), co w ramach odpłatności uczestnik będzie miał zagwarantowane;

- wymagania zdrowotne;

- wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru;

- zasady obowiązujące na wycieczce (podczas imprezy);

e. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

f. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania;

g. jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach;

h. określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy;

i. nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy;

j. organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;

k. na kilka dni przed wyjazdem na wycieczkę autokarową powyżej 25 km lub w szczególnych przypadkach, gdy odległość nie przekracza w/w nawet w dniu wyjazdu kierownik wycieczki może zgłosić na policję prośbę o kontrolę pojazdu;

l. podział zadań dla uczestników;

m. posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu

n. udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia oraz powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły,

o. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;

p. podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu,

q. dokumentowanie wycieczek:

- obowiązkowo- formalna dokumentacja (sprawozdanie, rozliczenie finansowe);

- nieobowiązkowo- nieformalna, świadcząca o efektach wycieczki (film, kronika, album, wystawa fotografii lub pamiątek, relacje uczestników w prasie szkolnej lub innej, opisy, eksponaty, wydawnictwa wzbogacające, pomoce dydaktyczne);

- dokumentacja potwierdzona przez uczestników (oświadczenie o treści: zostałem/am zapoznany/a z regulaminem i zasadami obowiązującymi w czasie wycieczki).

2. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

a. sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;

b. opieka nad powierzonymi mu uczniami;

c. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;

d. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

e. nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;

f. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika;

g. sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne.

3. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

a. przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 15 min przed wyjazdem;

b. swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki;

c. poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;

d. wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika;

e. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

f. w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna;

g. bagaż podręczny umieścić na półce, większy w luku bagażowym;

h. w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno;

i. nie zaśmiecać pojazdu;

j. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;

k. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna;

l. dbać o higienę i schludny wygląd;

m. nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna;

n. w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów;

o. zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;

p. pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania, zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

W przypadku naruszenia przez ucznia § 5 punkt 3 podpunkt „e” regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki, w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążeni są rodzice (prawni opiekunowie).

 

§ 6

Wycieczki zagraniczne

1. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 2 p. 3 .

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

a. nazwę kraju,

b. czas pobytu,

c. program pobytu,

d. imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,

e. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

4. Kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.

5. Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (KL i NNW). Ubezpieczenie wycieczki lub imprezy krajowej nie jest obowiązkowe.

 

§ 7

Finansowanie wycieczek

1. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana  ze środków pozabudżetowych, w szczególności:

a. z odpłatności uczniów biorących w niej udział,

b. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,

c. ze środków wypracowanych przez uczniów,

d. ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby  fizyczne i prawne,

e. ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów.

2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.

2. Listę tych uczniów wraz z rubrykami do odnotowania frekwencji wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika lekcyjnego.

3. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.

4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych stanowiących podstawę jego opracowania.

5. Zasady turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych określają odrębne przepisy.

 


USTALENIA DO REGULAMINU WYCIECZEK

 1. Liczba dni na wycieczkę szkolną (klasową) nie powinna przekroczyć:

- w gimnazjum 1 i 2 klasach – 2 dni,

3 klasach – 3 dni,

- w liceum 1, 2 i 3 klasach – 3 dni

 1. Wyjazdy do kina i teatru odbywają się po lekcjach z wyjątkiem imprez ogólnoszkolnych np. Dzień Kota
 2. Impreza integracyjna odbywa się po lekcjach.
 3. Obecność uczniów na zajęciach, w następnym dniu po wycieczce jest obowiązkowa
 4. Możliwość dofinansowania wycieczek wynika bezpośrednio z regulaminu Rady Rodziców i jest uzależniona od wpłat na Radę Rodziców dokonanych w danym roku szkolnym.
 5. Zbiórka wkładu na wycieczkę powinna być dokonywana regularnie przez cały rok szkolny. Regularność wpłat powinna być uzależniona od woli rodziców.
 6. Zespół klasowy powinien wyjechać na wycieczkę w komplecie. Dopuszczalna absencja – 10% klasy
 7. Liczba nieobecności nauczycieli, spowodowana wyjazdami na wycieczki szkolne oraz szkolenia, nie powinna zaburzać ciągłości procesu edukacyjnego - przewidziane rozkładami materiału godziny powinny być zrealizowane.
 8. Zezwala się na 2 dni szkolne wycieczek dydaktycznych dla klasy. Wyjazd dydaktyczny w ciągu lekcji jest traktowany jako całodzienny wyjazd.

 

 


Załączniki:

Karta wycieczki (imprezy)
Lista uczestników wycieczki
Zgoda rodziców (opiekunów) na wyjazd dziecka
Oświadczenie rodziców (opiekunów)
Karta Turysty
Regulamin wycieczki jednodniowej
Regulamin wycieczki wielodniowej
Regulamin wycieczki górskiej
Regulamin wycieczki rowerowej
Regulamin wyjazdu na spektakl/do kina/na imprezę
Regulamin wyjazdu na basen
Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wycieczki
Rozliczenie wycieczki

USTALENIA DO REGULAMINU WYCIECZEK

 1. Liczba dni na wycieczkę szkolną (klasową) nie powinna przekroczyć:

· w gimnazjum 1 i 2 klasach – 2 dni

3 klasach – 3 dni

· w liceum 1,2 i 3 klasach – 3 dni

 1. Wyjazdy do kina i teatru odbywają się po lekcjach z wyjątkiem imprez ogólnoszkolnych np. Dzień Kota
 2. Impreza integracyjna odbywa się po lekcjach.
 3. Obecność uczniów na zajęciach, w następnym dniu po wycieczce jest obowiązkowa
 4. Możliwość dofinansowania wycieczek wynika bezpośrednio z regulaminu Rady Rodziców i jest uzależniona od wpłat na Radę Rodziców dokonanych w danym roku szkolnym.
 5. Zbiórka wkładu na wycieczkę powinna być dokonywana regularnie przez cały rok szkolny. Regularność wpłat powinna być uzależniona od woli rodziców.
 6. Zespół klasowy powinien wyjechać na wycieczkę w komplecie. Dopuszczalna absencja – 10% klasy
 7. Liczba nieobecności nauczycieli, spowodowana wyjazdami na wycieczki szkolne oraz szkolenia, nie powinna zaburzać ciągłości procesu edukacyjnego- przewidziane rozkładami materiału godziny powinny być zrealizowane.
 8. Zezwala się na 2 dni szkolne wycieczek dydaktycznych dla klasy. Wyjazd dydaktyczny w ciągu lekcji jest traktowany jako całodzienny wyjazd.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak