Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

08. Regulamin Rady Pedagogicznej

Uchwała nr 1/02/03 z dnia 29.08.2002r. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Pszczynie
Zmiana - uchwała nr 7/2004/2005 RP ZS nr 1 z dnia 10.02.2005
Zmiana - uchwała nr 3/2008/2009 RP ZS nr 1 z dnia 18.09.2008
Zmiana - uchwała nr 9/2009/2010 RP ZS nr 1 z dnia 27.04.2010

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W PSZCZYNIE

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1


Ilekroć w tym regulaminie jest mowa bez określenia o:

-    Szkole – należy rozumieć Zespół Szkół w Pszczynie
-    Statucie – należy rozumieć Statut Zespołu Szkół
-    Dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Zespołu Szkół
-    Radzie – należy rozumieć Radę Pedagogiczną
-    Przewodniczącym – należy rozumieć przewodniczącego Rady Pedagogicznej
-    Regulaminie – należy rozumieć niniejszy Regulamin Rady Pedagogicznej

1.    Dla dokumentowania obrad przewodniczący powołuje protokolanta spośród członków Rady Pedagogicznej.
2.    Przewodniczący powołuje komisje uchwał i wniosków oraz inne jeśli wynika to z bieżących potrzeb pracy Rady Pedagogicznej.
3.    Szczegółowy zakres kompetencji Rady określa Statut.

§ 2


1.    W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele.
2.    W zebraniach Rady może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny po uprzednim powiadomieniu dyrektora.
3.    Dyrektor jako przewodniczący Rady może zapraszać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.
4.    Zebrania Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

§ 3


1.    Uczestniczenie w pracach Rady jest obowiązkiem każdego członka tego organu.
2.    Członkowie Rady podpisem na liście obecności dokumentują swój udział w pracach Rady. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu.
3.    Nauczyciele są zobowiązani do utrzymania w tajemnicy spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli czy innych pracowników szkoły.

§ 4


1.    Rada działa na zebraniach za pomocą swoich organów.
2.    Organami Rady są: przewodniczący i komisje, jeżeli je utworzono.

§ 5


1.    Przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły.
2.    Przewodniczący Rady:
-    przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady
-    podpisuje uchwały Rady
-    podpisuje protokół z zebrania Rady
-    realizuje uchwały Rady

§ 6


1.    Uchwały i opinie Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
2.    Uchwały i opinie są podejmowane w głosowaniu jawnym.
3.    Głosowanie tajne dotyczy uchwał odnoszących się do obsadzania stanowisk kierowniczych oraz delegowania przedstawicieli Rady do innych organów.
4.    Głosowanie tajne można również przeprowadzić na wniosek członka Rady, przyjęty w głosowaniu jawnym.
5.    Rada Pedagogiczna opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. Dyrektor szkoły poddaje pod głosowanie radzie pedagogicznej czy opinia będzie pozytywna czy negatywna.

§ 7


1.    Zwykła większość jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”, pomija się głosy wstrzymujące.
2.    Kworum oznacza frekwencje członków Rady równą, co najmniej połowie plus jeden.

§ 8


1.    W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.
2.    Głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie.

§ 9


1.    W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania, przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie.
2.    Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.

Rozdział 2

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 10


1.    Załatwienie Spraw z zakresu działania Rady wymaga przeprowadzenia głosowania w czasie zebrania
2.    Rada dokumentuje swoje działania w formie protokołu.

§ 11


1.    Zebrania Rady są organizowane:
1)    przed rozpoczęciem roku szkolnego
2)    w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów
3)    po zakończeniu zajęć szkolnych
4)    z inicjatywy przewodniczącego
5)    w miarę potrzeb
2.     Zebrania Rady mogą być też organizowane na wniosek:
-    organu prowadzącego
-    organu sprawującego nadzór pedagogiczny
-    co najmniej 1/3 członków Rady
3.     Wniosek winien mieć formę pisemną i zawierać spis spraw wymagających zwołania
zebrania Rady oraz pożądany termin jego przeprowadzenia.

§ 12


1.    Przewodniczący opracowuje projekt porządku zebrania, ustala datę godzinę i miejsce, następnie powiadamia członków Rady i podmioty występujące o zorganizowanie zebrania Rady o tych ustaleniach.
2.    Zawiadomienia o terminie i proponowanym porządku zebrania dokonuje się poprzez wpis w Księdze Zarządzeń na 7 dni przed zebraniem.
3.    W wypadkach nadzwyczajnych można zebranie zwołać z terminem jednodniowym.

§ 13


1.    Rada zatwierdza porządek zebrania w drodze głosowania po stwierdzeniu prawomocności obrad.
2.    Bezpośrednio przed głosowaniem członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje uzupełnienia porządku.

§ 14


1.    Protokół zebrania Rady zawiera:
1)    numer, datę i miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwał
2)    stwierdzenie prawomocności zebrania
3)    listę członków Rady
4)    zatwierdzony porządek obrad
5)    przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania
6)    przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i uchwalonych wniosków
7)    podpisy przewodniczącego i protokolanta
2. Protokolant jest zobowiązany w terminie do 3 dni po zebraniu Rady Pedagogicznej
przedstawić przewodniczącemu projekt protokołu do zatwierdzenia, a w terminie 7
dni sporządzić protokół.
3.     Protokół z zebrania udostępnia się członkom Rady w terminie 7 dni od daty zebrania.
4.     Każdy członek Rady ma prawo zgłosić uwagi i wnioski do treści protokołu oraz zrobić notatki i odpisy.
5.     Zebrania Rady numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały Rady – arabskimi.
Numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.
6.     Protokoły przechowuje się w sekretariacie szkoły. Protokoły spisane w wersji elektronicznej należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Protokoły spisane w wersji elektronicznej winny być także wydrukowane i podpisane .

§ 15


1.    W przypadku uchwał związanych z obsadą stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowniczych, jak również wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego uchwały winny zawierać: tytuł uchwały, podstawę prawną, tekst uchwały, podpis przewodniczącego.
2.    Tytuł uchwały składa się z następujących części:
1)    oznaczenie numeru uchwały oraz organu, który ją wydał
2)    datę podjęcia uchwały
3)    zwięzłe określenie przedmiotu uchwały

§ 16


1.    Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzednim, są uchwały w sprawach:
1)    opinii związanych z obsadą stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole
2)    wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego
3)    projektu Statutu lub projektu zmian Statutu
4)    Statutu lub zmian Statutu oraz wystąpienia z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty, uchylającej w całości Statut lub niektóre jego postanowienia
5)    Skreślenia z listy uczniów
6)    Regulaminu
7)    Delegowania przedstawicieli Rady do organów pozaszkolnych
2.    Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu także
w innych przypadkach.
3.    Integralną część uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt.2 i 4, stanowią załączniki
zawierające uzasadnienie ich podjęcia.

§ 17


1.    Projekty uchwał w formie odrębnego dokumentu przygotowuje:
1)    przewodniczący lub upoważniony przez przewodniczącego członek Rady albo specjalnie do tego powołana komisja
2)    w przypadku projektów uchwał, które dotyczą dyrektora, tylko specjalnie do tego celu powołana komisja.
2.    Projekt uchwały, o której mowa w przepisie poprzednim, powinien, z zastrzeżeniem ust. 3, znajdować się w dyspozycji przewodniczącego najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spotkania.
3.    Projekt uchwały przygotowywanej na nadzwyczajne zebranie Rady powinien znajdować się w dyspozycji przewodniczącego najpóźniej w momencie otwierania takiego spotkania.

Rozdział 3

KOMISJE RADY

§ 18


1.    Do pomocy w realizacji zadań, a w szczególności do przygotowania materiałów na zebranie Rady, może ona powołać stałe doraźne komisje.
2.    Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności i likwidacja komisji wymagają formy uchwały. W tym samym trybie dokonuje się zmian w zakresie działalności komisji oraz w jej składzie osobowym.
3.    Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

ZMIANY REGULAMINU I PRZEPISY KONCOWE

§ 19


1.    Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2.    Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy i podaje nową treść przepisów.
3.    Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza, (w formie obwieszczenia) tekst jednolity Regulaminu.

§ 20


1.    Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku szkolnego 2002/2003 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak