Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Starostwo Powiatowe w Pszczynie ogłasza nabór wniosków w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Nauka drogą do sukcesu!


Stypendium może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki określone w Regulaminie przyznawania stypendiów:

1) jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze powiatu pszczyńskiego;

2) średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł;

3) średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych określonych w §1 ust.1 pkt.3 Regulaminu przyznawania stypendiów), uzyskana przez ucznia w  roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi, co najmniej 4,60;

4) średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w  roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi, co najmniej  4,00.

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w terminie od 8 do 30 września 2010r. w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, pokój nr 7.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z Regulaminem przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: www.powiat.pszczyna.pl.
Szczegółowe informacje i formularze


Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać pod  nr tel. (32) 449 23 63

W SZKOLE WNIOSKI DO POBRANIA U PEDAGOGA SZKOLNEGO PANI STANISŁAWY MURAS POKÓJ 213

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak