Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej liczbie oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

 

I ETAP –zakładanie konta w systemie

od 06 maja - 21 czerwca 2016

UWAGA !!! Kandydaci wybierający oddziały sportowe i/lub dwujęzyczne muszą złożyć wniosek do 20 maja 2016. Po tym terminie nie będzie możliwe wybranie takich oddziałów na listę preferencji.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można dokonać na stronie www.slaskie.edu.com.pl

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Proces zakładania konta składa się z następujących etapów

1. Informacje - wybranie z listy miejscowości i nazwy gimnazjum macierzystego

2. Dane osobowe - uzupełnienie swoich danych osobowych

· Podanie adresu email jest niezbędne, gdyż pozwala na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła

3. Dane rodziców - uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych

4. Preferencje - wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej

5. Drukowanie wniosku - wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go oraz zapamiętanie szkoły pierwszego wyboru.

Wniosek może zostać wydrukowany w ostatnim kroku (tuż po założeniu konta), możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji kandydat drukuje wniosek:

 • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian.
 • wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodzica lub prawnego opiekuna.
 • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany, pod względem zgodności z danymi w systemie - po kilku dniach na koncie kandydata znajdzie się taka informacja
 • w przypadku zaznaczenia spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • w przypadku zaznaczenia któregoś z wymienionych kryteriów konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą;

II ETAP-wprowadzanie danych o ocenach

do 28 czerwca 2016r.

Kandydat wprowadza przez Internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia (konkursy)


III ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 24 czerwca - 28 czerwca 2016r

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

 

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

15 lipca 2016r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty.

V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 15 lipca do 21 lipca 2016r.

Rodzic Kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

UWAGA! Brak oryginału tych dokumentów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

 

22 lipca 2016r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP –zakładanie konta w systemie

od 06 maja -21 czerwca 2016

UWAGA !!! Kandydaci wybierający oddziały sportowe i/lub dwujęzyczne muszą złożyć wniosek do 20 maja 2016. Po tym terminie nie będzie możliwe wybranie takich oddziałów na listę preferencji.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można dokonać na stronie www.slaskie.edu.com.pl

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Proces zakładania konta składa się z następujących etapów

1. Informacje-wybranie z listy miejscowości i nazwy gimnazjum macierzystego

2. Dane osobowe- uzupełnienie swoich danych osobowych

· Podanie adresu email jest niezbędne, gdyż pozwala na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła

3. Dane rodziców-uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych

4. Preferencje-wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej

5. Drukowanie wniosku -wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go oraz zapamiętanie szkoły I wyboru.

Wniosek może zostać wydrukowany w ostatnim kroku (tuż po założeniu konta), możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji kandydat drukuje wniosek:

· na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian.

· wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodzica lub prawnego opiekuna.

· wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany, pod względem zgodności z danymi w systemie-po kilku dniach na koncie kandydata znajdzie się taka informacja

· w przypadku zaznaczenia spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

· w przypadku zaznaczenia któregoś z wymienionych kryteriów konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:

o wielodzietność rodziny kandydata;

o niepełnosprawność kandydata;

o niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

o niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

o niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

o samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

o objęcie kandydata pieczą zastępczą;

II ETAP-wprowadzanie danych o ocenach

do 30 czerwca 2016r.

Kandydat wprowadza przez Internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia ( konkursy)

III ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 24 czerwca - 28 czerwca 2016r

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

15 lipca 2016r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty.

V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 15 lipca do 21 lipca 2016r.

Rodzic Kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

UWAGA! Brak oryginału tych dokumentów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

22 lipca 2016r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak