Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Jak co roku nabór do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w formie elektronicznej w systemie rekrutacji „vEdukacja”. Wszystkie informacje na temat tego systemu znajdziesz na stronie internetowej:

https://slaskie.edu.com.pl

 

Co powinieneś zrobić?

  1. Wejdź na stronę internetową serwisu rekrutacyjnego, wskazaną powyżej.
  2. Kliknij zakładkę „załóż konto” i wprowadź wszystkie wymagane dane (listę potrzebnych danych otrzymasz od nauczyciela informatyki).
  3. Program wygeneruje dla Ciebie login. Zapisz i zachowaj login i hasło do swojego konta! – będzie Ci to bardzo potrzebne.
  4. Uważnie czytaj instrukcje i podpowiedzi programu przy wypełnianiu formularzy znajdujących się w zakładkach Menu po lewej stronie.
  5. Poproś rodziców/prawnych opiekunów o dokładne sprawdzenie danych wpisanych w programie.
  6. Możesz wybrać maksymalnie 3 szkoły! Możesz wybrać dowolna liczbę klas w każdej szkole. Zwróć szczególną uwagę na kolejność wybieranych klas!
  7. Wydrukuj podanie (na lekcji informatyki), podpisz je i daj do podpisu rodzicom/prawnym opiekunom.
  8. Przynieś podpisane podanie do szkoły, która jest pierwsza na Twojej liście – ta wymarzona!.
  9. Jeśli masz pytania lub nie posiadasz dostępu do Internetu, zwróć się do nauczycieli informatyki.

 

GIMNAZJALISTO! Pilnuj terminów rekrutacji!

Znajdziesz je poniżej!

I ETAP –zakładanie konta w systemie  od 11 maja -24 czerwca 2015 do 12.00

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl, zakładając konto indywidualnie w swojej szkole .

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Proces zakładania konta składa się z 5 kroków:
1.    Wskazanie z listy nazwy gimnazjum macierzystego
2.    Uzupełnienie swoich danych osobowych
•    Podanie adresu email pozwoli na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła
3.    Uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych
4.    Wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej
5.    Wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go oraz zapamiętanie szkoły I wyboru.

Wniosek może zostać wydrukowany w 5 kroku  (tuż po założeniu konta), możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:
•    na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian.
•    wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
•    wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie
•    w przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy, zasięgnąć informacji w tej szkole, kiedy będzie niezbędne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
•    w przypadku spełniania kryterium zdrowotnego (krok 2), ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
•    w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów (krok 2) konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:
o    wielodzietność rodziny kandydata;
o     niepełnosprawność kandydata;
o     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
o     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
o     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
o     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
o     objęcie kandydata pieczą zastępczą;

II ETAP-wprowadzanie danych o ocenach do 30 czerwca 2015r.

Kandydat wprowadza przez Internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia (konkursy)

III  ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru od 26 czerwca - 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:
•    świadectwo ukończenia gimnazjum
•    zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
•     zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru 03 lipca 2015r.  godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty.

V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki  od 03 lipca godz. 10.00  do 07 lipca 2015r. do godz. 10.00

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

08 lipca 2015r. godz. 09.00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak