Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Publiczne Gimnazjum nr 2
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

06. Program rozwoju

PROGRAM ROZWOJU Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie


Opracowany przez zespół:
Krystyna Dwornik
Justyna Kulińska – Torbus
Monika Mak
Janina Morcinek

Spis treści:

1.    Wizja szkoły
2.    Misja szkoły
3.    Kierunki rozwoju szkoły
4.    Cele ogólne
5.    Cele szczegółowe
6.    Priorytety na rok szkolny 2006/2007
7.    Załączniki do planu rozwoju szkołyWizja szkoły

Nasza szkoła to szkoła rozwijająca zainteresowania ucznia, kładąca nacisk na jego wszechstronny rozwój, wspomagająca w rozwiązywaniu problemów, a także promująca postawy prospołeczne i współpracująca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
W naszej szkole uczeń powinien czuć się bezpiecznie i wiedzieć, że otaczający go ludzie darzą go sympatią i zaufaniem, a w razie potrzeby udzielają mu koniecznego wsparcia. Szczególnie zwracamy uwagę na podmiotowe traktowanie ucznia, patrzenie na niego w perspektywie jego własnej drogi życiowej.Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, w której działamy po to, aby:

1.    Nasi uczniowie:
a.    byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkołach średnich i wyższych, do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie
b.    mieli poczucie tożsamości narodowej, byli świadomi swych korzeni
c.    aby potrafili sprostać różnego rodzaju trudnościom oraz przeciwstawiać się nałogom i przemocy
d.    czuli się odpowiedzialni za siebie i innych
e.    byli tolerancyjni, zwłaszcza z uwzględnieniem szeroko rozumianej niepełnosprawności
f.    mieli świadomość, że są częścią przyrody i czuli się za nią odpowiedzialni


2.    Rodzice naszych uczniów:
a.    byli zadowoleni z pracy szkoły
b.    współpracowali w kształtowaniu osobowości uczniów
c.    angażowali się w kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły

3.    Nauczyciele:
a.    byli zadowoleni i usatysfakcjonowani
b.    chętni do podnoszenia swoich kwalifikacji
c.    podwyższali poziom swoich zajęć
d.    mieli możliwość realizacji własnych inicjatyw

4.    Nasza szkoła :
a.    cieszyła się renomą i zainteresowaniem w środowisku
b.    zyskała uznanie w organach prowadzących i nadzorujących
c.    zaistniała na szczeblu ogólnopolskim  

5.    Osiągniemy to poprzez:
a.    dobór właściwych programów nauczania
b.    doskonalenie kadry pedagogicznej
c.    nowoczesną bazę dydaktyczną
d.    diagnozowanie osiągnięć uczniów
e.    udział uczniów w różnego typu projektach (ogólnopolskich i międzynarodowych), konkursach, zawodach
f.    działalność społeczną uczniów
g.    stosowanie WSO
h.    promocję szkoły


Kierunki rozwoju szkoły

I.  Podniesienie standardu nauczania i uczenia się

II. Pomoc w kształtowaniu osobowości uczniów

III. Promocja szkoły

IV. Modernizacja budynku i terenu przyszkolnego

V. Ewaluacja pracy szkoły


Cele ogólne


Ad. I.  PODNIESIENIE STANDARDU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

1.    Organizacja przebiegu kształcenia zapewniająca  wszechstronny rozwój uczniów
2.    Stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania i uczenia się
3.    Doposażenie pracowni i klasopracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne
4.    Doskonalenie kadry pedagogicznej

Ad. II.  POMOC W KSZTAŁTOWANIU OSOBOWOŚCI UCZNIÓW

1.    Konsekwentna realizacja  programu wychowawczego i profilaktyki
2.    Stosowanie WSO – regulaminu zachowania
3.    Wskazywanie wzorów do naśladowania
4.    Zaangażowanie rodziców do współpracy w procesie dydaktyczno- wychowawczym
5.    Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności i samorządności

Ad. III. PROMOCJA SZKOŁY

1.    Organizowanie imprez środowiskowych
2.    Przedstawianie osiągnięć szkoły w mediach
3.    Eksponowanie na terenie szkoły osiągnięć uczniów
4.    Udział w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych
5.    Nadanie szkole imienia
6.    Zdobycie Certyfikatu Śląskiej Szkoły Jakości

Ad. IV. MODERNIZACJA BUDYNKU I TERENU PRZYSZKOLNEGO

1.    Termomodernizacja budynku
2.    Odnawianie sal lekcyjnych
3.    Modernizacja boisk

Ad. V. EWALUACJA PRACY SZKOŁY

1.    Organizacja i analiza wewnatrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły
2.    Ankieta kierowana do uczniów, nauczycieli, rodziców


Osiągamy to poprzez:
Cele szczegółowe:

Ad I.  PODNIESIENIE STANDARDU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

Ad I/1 Organizacja przebiegu kształcenia zapewniająca wszechstronny rozwój uczniów

•    Opracowanie statutu szkoły zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym
•    Opracowanie wymagań edukacyjnych uwzględniających kompetencje badane na egzaminach zewnętrznych
•    Doskonalenie WSO aby spełniało funkcję informacyjno – wychowawczą
•    Diagnozowanie osiągnięć uczniów ( Badanie i analizowanie przyrostu wiedzy uczniów)
•    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
•    Organizowanie wycieczek dydaktycznych, obozów naukowych
•    Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej

Ad. I/2  Stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania i uczenia się

•    Zaznajomienie nauczycieli z różnymi technikami nauczania
•    Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach z techniki uczenia się
•    Stosowanie technik multimedialnych na lekcjach
•    Stosowanie na lekcjach metod aktywizujących uczniów

Ad. I/3  Doposażenie pracowni i klasopracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne

•    Diagnoza potrzeb środków dydaktycznych dla poszczególnych pracowni i klasopracowni
•    Pozyskiwanie środków na pomoce dydaktyczne


Ad. I/4 Doskonalenie kadry pedagogicznej

•    Powołanie zespołu odpowiedzialnego za WDN
•    Opracowanie planu WDN

Ad. II.  POMOC W KSZTAŁTOWANIU OSOBOWOŚCI UCZNIÓW

Ad. II/1 Konsekwentna realizacja programu wychowawczego i profilaktyki

•    Promowanie zdrowego stylu życia (stres, nałogi, dieta, aktywny wypoczynek, sport)
•    Wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych
•    Poszanowanie mienia szkoły
•    Poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne
•    Kształtowanie szeroko pojętej tożsamości (narodowej, lokalnej, rodowej)

Ad.II/2 Stosowanie WSO - regulaminu zachowania

•    Opracowanie kryteriów zachowania, które uwzględniają funkcjonowanie uczniów w środowisku szkoły
•     Modyfikowanie regulaminu zachowania
•    Wdrażanie do samodyscypliny

Ad.II/3  Wskazywanie wzorów do naśladowania

•    Przybliżenie uczniom sylwetek ludzi nauki, kultury, sportu godnych naśladowania
•    Spotkania z ludźmi posiadającymi pasje
•    Przybliżanie uczniów naszej szkoły posiadających swoje pasje

Ad.II/4   Zaangażowanie rodziców do współpracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym

•    Fachowe uświadamianie rodzicom ich odpowiedzialności, obowiązków wobec dziecka
•    Tematyczne zebrania rodziców
•    Bieżący kontakt rodziców z wychowawcą

Ad.II/5  Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności i samorządności

•    Inicjatywa uczniowska w promocji szkoły
•    Działalność uczniów w wolontariacie
•    Aktywny udział uczniów w pracy samorządu uczniowskiego

Ad. III. PROMOCJA SZKOŁY

Ad. III/1 Organizowanie imprez środowiskowych

•    Kontynuacja istniejących i wprowadzenie nowych
•    Współorganizowanie i udział w imprezach lokalnych

Ad.III/2  Przedstawianie osiągnięć pracy szkoły w mediach

•    Aktualizacja strony internetowej
•    Artykuły w prasie lokalnej
•    Opracowanie folderu szkoły

Ad. III/3  Eksponowanie na terenie szkoły osiągnięć uczniów

•    Kącik liceum, gimnazjum
•    Tableau laureatów
•    Apele
•    Ekspozycja prac uczniów
•    Gazetki szkolne

Ad. III/4  Udział w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych

•    Nawiązanie kontaktów ze szkołami z innych krajów w ramach wymiany młodzieży ( w tym z krajami w strefie przygranicznej)
•    Udział w programie SOKRATES
•    Udział w innych projektach

Ad. III/5  Nadanie szkole imienia

•    Powołanie zespołu
•    Ogłoszenie konkursu na patrona szkoły


Ad. III/ 6  Zdobycie Certyfikatu Śląskiej Szkoły Jakości

•    Zgłoszenie szkoły
•    Powołanie zespołów


Ad. IV MODERNIZACJA BUDYNKU I TERENU PRZYSZKOLNEGO

Ad. IV/1 Termomodernizacja budynku
•    Współuczestnictwo w opracowaniu projektu termomodernizacji budynku szkolnego
•    

Ad. IV/1 Odnawianie sal lekcyjnych
•    Pozyskiwanie środków na remonty sal
•    Zaangażowanie rodziców w remonty sal lekcyjnych

Ad. V  EWALUACJA PRACY SZKOŁY

Ad. V/1  Organizacja wewnatrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły
•    Ustalenie obszarów mierzenia
•    Przeprowadzenie mierzenia jakości pracy szkoły w wybranym obszarze
•    Analiza wyników
•    Opracowanie wniosków w formie raportu

Ad. V/2 Ankieta kierowana do uczniów, nauczycieli, rodziców

•    Opracowanie i przeprowadzenie ankiet
•    Analiza
•    Raport

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak