Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Regulamin Samorządu PG2

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W PSZCZYNIE

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pszczynie działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem” lub „radą.”
2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3.    Zasady wybierania i działania organów samorządów określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.    Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5.    Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

ROZDZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU


1.    Samorząd uczniowski działa na podstawie ustawy o systemie oświaty.
2.    Organami samorządu uczniowskiego są Rady Klasowe oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „zarządem.”
3.    Kadencja Rady Samorządu uczniowskiego trwa rok.
4.    Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa rok.


ROZDZIAŁ III
ZASADY WYBIERANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


1.    Rada Samorządu Uczniowskiego na ostatnim zebraniu w roku szkolnym ustala termin wyborów na wrzesień następnego roku szkolnego, podaje zasady zgłaszania kandydatur.
2.    W skład komisji wchodzi jeden przedstawiciel z każdej klasy.
3.    W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do zarządu.
4.    Wybory zarządu są powszechne, równe i tajne.
5.    W wyborach z czynnym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
6.    Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom, którzy chcą pracować w samorządzie i mają, co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Nie mogą kandydować osoby, które podchodziły do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
7.    Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane przez rady klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym.
8.    Rady klasowe ustalają termin, tryb i zasady przeprowadzania wyborów zarządu.
9.    Ustalony tryb zostaje podany ogólnej wiadomości.
10.    Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza
i skarbnika.
11.    Wybory rad klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.

ROZDZIAŁ IV
WEWNĘTRZNA STRUKTURA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ


1.    W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz skarbnik, który jednocześnie pełni funkcję sekretarza.
2.    Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego organizuje prace rady, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem samorządu na zewnątrz.
3.    Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego czasie jego nieobecności.
4.    Sekretarz zarządu odpowiada za dokumentację.
5.    Skarbnik zarządu odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszy.
6.    Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Samorządu zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady Samorządu Uczniowskiego co najmniej 2 dni przed  zebraniem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Samorządu Uczniowskiego w trybie pilnym, bez przestrzegania 2-dniowego terminu.
7.    Posiedzenia samorządu mogą też być zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków zarządu oraz na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady rodziców.
8.    W posiedzeniach samorządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lun na wniosek samorządu.
9.    W skład Rady SU wchodzą przewodniczący samorządów klasowych lub zastępcy lub przedstawiciele klas o nienagannej postawie uczniowskiej. Każdą klasę reprezentuje jeden uczeń.
10.    Samorząd Uczniowski zbiera się raz w tygodniu – środy na drugiej długiej przerwie w sali 321.
11.    Członkowie Rady SU zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach
i przedstawiają je na posiedzeniach SU.
12.    Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
13.    W spawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowanych przez członków zarządu,
głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
14.    Wszyscy członkowie SU mają równe prawo głosu.

ROZDZIAŁ V
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU


1.    Rada SU dokonuje wyboru opiekunów samorządu uczniowskiego z pośród członków Rady Pedagogicznej szkoły.
2.    Kadencja opiekunów samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.
3.    Opiekunowie samorządu uczniowskiego uczestniczą w posiedzeniach rady na prawach członka rady.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Każdy uczeń należący do samorządu uczniowskiego powinien być zapoznany z powyższym regulaminem.
2.    Każdy przedstawiciel samorządu ma obowiązek przestrzegać regulaminu i brać czynny udział w pracach samorządu.
3.    Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego ma prawo do spotkań z Dyrekcją szkoły i nauczycielami w kwestiach istotnych dla życia szkoły.
4.    W przypadku nie respektowania ustawowych i statutowych uprawnień Samorządu Uczniowskiego przez inne organy szkoły Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma prawo interweniować u Dyrektora szkoły.
5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pszczynie

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak