Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

12. Ceremoniał szkolny z wykorzystaniem flagi państwowej

CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM FLAGI PAŃSTWOWEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE

 

Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie jest opisem uroczystości z udziałem flagi państwowej. Należą do nich ślubowania, obchody świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Stanowi integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on, bowiem do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli.

1. Dla społeczności szkolnej flaga państwowa jest symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

2. Uroczystości z udziałem flagi państwowej wymagają  zachowania powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji.

3. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają właściwych postaw jego poszanowania.

4. Flaga państwowa jest przechowywana na terenie szkoły.

5. Ponieważ uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego szacunku.

6. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:

Chorąży (sztandarowy)  - uczeń

Asysta – dwie uczennice

7. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

8. Po zakończeniu kadencji uczniom wręczane są pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska wpisuje się do kroniki szkolnej.

9. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

10. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń - garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie

Uczennice - biała bluzka i ciemne spódnice tej samej długości, czarne obuwie

11. Insygnia pocztu sztandarowego:

biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

białe rękawiczki.

12. Udział flagi państwowej w uroczystościach na terenie szkoły:

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b) ślubowanie klas pierwszych

c) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości

d) uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły

 

13. Chwyty sztandaru:

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy i chwyty:

Postawy

Opis chwytu

„zasadnicza”

Flaga oparta na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała

„spocznij”

Flaga trzymana przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

„na ramię”

Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat flagi musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

„prezentuj”

Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką flagę do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce flagi tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca.

Salutowanie w miejscu

Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla flagę w przód do 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu, przechodzi  do postawy „prezentuj” i „spocznij”.

Salutowanie w marszu

Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy „na prawo patrz” – pochyla flagę; „baczność” – bierze flagę na ramię.

 

14. Komendy dla pocztu flagowego podczas uroczystości szkolnych i rocznicowych:

A)   wejście pocztu flagowego

Lp.


Komendy i ich kolejność

Opis zachowania się uczestników po komendzie

Poczet flagowy

Flaga

1.

proszę o powstanie

Powstają przed wejściem pocztu flagowego

Przygotowanie do wejścia

Postawa „na ramię”

2.

„baczność”, flagę państwową wprowadzić

W postawie „zasadniczej”

- wprowadzenie,

- zajęcie ustalonego miejsca

- „na ramię w marszu”

- prezentuj

3.

„do hymnu”

W postawie „zasadniczej”

Postawa „zasadnicza”

- salutowanie w miejscu

4.

„po hymnie”

W postawie „spocznij”

„spocznij”

- „prezentuj”

- „spocznij”

5.

można usiąść

Uczestnicy siadają

„spocznij”

„spocznij”

 

B) wyjście pocztu flagowego

„spocznij”

Lp.


Komendy i ich kolejność

Opis zachowania się uczestników po komendzie

Poczet flagowy

Flaga

1.

proszę o powstanie

Powstają przed wyjściem pocztu flagowego

„spocznij”

2.

„baczność”, flagę państwową wyprowadzić

W postawie „zasadniczej”

- postawa „zasadnicza”

- wyjście pocztu

- postawa „zasadnicza”

- „na ramię w marszu”

3.

„spocznij”

Uczestnicy siadają


 

15. Ceremoniał przekazania sztandaru.

Lp.

Komendy

Opis zachowania się uczestników po komendzie

Poczet flagowy

Flaga

1.

proszę wstać

uczestnicy wstają

postawa

"spocznij"

postawa

"spocznij"

2.

poczet flagowy oraz nowy skład pocztu (lub wytypowani uczniowie kl. II) do przekazania flagi - wystąp

uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu flagi

postawa

"zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

- postawa "prezentuj"

3.

„Baczność” flagę państwową przekazać

uczestnicy postawa "zasadnicza"

- nowy poczet w kolejności uczennica, uczeń, uczennica wykonuje krok do przodu

- dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

- salutowanie w miejscu

postawa

"spocznij"


- chorąży podaje flagę jednej z asysty,

- przekazuje szarfę potem rękawiczki nowemu chorążemu, następnie odbiera flagę,  przekazuje ją nowemu chorążemu  mówiąc:

„ Przekazujemy Wam flagę państwową – symbol naszego patriotyzmu i tradycji. Noście ją z dumą i honorem”.

- salutowanie w miejscu

4.

"baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"

uczestnicy w postawie "zasadniczej" mogą nagrodzić barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

postawa "zasadnicza"

postawa "spocznij"

postawa "prezentuj"


postawa "spocznij"

5.

"baczność"- flagę państwową wyprowadzić

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza" wyprowadzenie pocztu flagowego

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza"

 


postawa "na ramię w marszu"

6.

spocznij

uczestnicy siadają


 

16. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

L.p.


Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet flagowy

Flaga

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają2.

„ baczność”  flagę wprowadzić

Uczestnicy w postawie zasadniczej

-wprowadzenie pocztu flagowego,

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa "na ramię w marszu"

 

-postawa zasadnicza

3.

"do ślubowania"

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania

(palce na wysokości oczu)

Postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

-postawa "salutowanie w miejscu"

4.

"po ślubowaniu"

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

Postawa "spocznij"


-postawa "prezentuj"

-postawa "zasadnicza"

5.

"baczność"- flagę państwową wyprowadzić

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

- postawa  zasadnicza

wyprowadzenie flagi

- postawa "na ramię w marszu"

6.

spocznij


Uczestnicy siadają


 

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak