Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Zasady rekrutacji do SP5 obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PSZCZYNIE

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Serwis rekrutacyjny: sp-pszczyna.nabory.pl


W dniach od 15 marca do 1 kwietnia 2021 r. godz. 15:00 trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pszczynie. Zapisami do szkoły objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły – osiedle Piastów.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie są przyjmowane do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 15 marca do 1 kwietnia 2021 r., oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.


Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają rekrutacji na wolne miejsca w terminie do 22 kwietnia godz. 20:00. Rodzice rejestrują wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji.

30 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 4 maja do 7 maja 2021 r. do godz. 15.00 - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

12 maja 2021 r.  o godz. 13:00 - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Procedura odwoławcza:

od 12 maja 2021 r. - w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkole podstawowej:

7 czerwca 2021 r. godz. 15:00 - opublikowanie wykazu wolnych miejsc

Od  8 czerwca godz. 8:00 do 14 czerwca 2020 r. godz. 20:00 - złożenie w szkole 1 wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA! Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć także w szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne

21 czerwca 2021 r. godz. 13:00 - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

21 czerwca godz. 13.00 do 25 czerwca 2021 r. godz. 15.00 - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

28 czerwca 2021 r. godz. 13:00 - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 28 czerwca 2021 r. - procedura odwoławcza

31 sierpnia 2021 r. - opublikowanie wykazu wolnych miejsc


Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Uchwała nr XXXII/358/17 Rady Miejskiej w Pszczynie

Uchwała nr XXI/301/20 Rady Miejskiej w Pszczynie

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak