Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Rekrutacja do III LO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

III Liceum Ogólnokształcące

Terminy postępowania rekrutacyjnego i sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu ósmoklasisty, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Podstawa prawna:

●     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

●        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

●        Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2020/2021.

ZASADY REKRUTACJI

1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

2. Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy I liceum wynosi 200 pkt., tym:

A. 100 pkt. za wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w tym maksymalnie po 35 pkt za egzamin z języka polskiego i matematyki oraz maksymalnie 30 pkt za egzamin j języka obcego (z egzaminu ósmoklasisty za każdy uzyskany procent przyznaje się 0,35 punktu z języka polskiego i matematyki oraz 0,3 punktu z języka obcego).

B. 72 pkt. za oceny z wybranych czterech zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

punkty za oceny są obliczane według następujących zasad:

- celujący – 18 pkt.

- bardzo dobry – 17 pkt.

- dobry – 14 pkt.

- dostateczny – 8 pkt.

- dopuszczający – 2 pkt

Przedmioty punktowane:

klasa 1A1 język polski,
matematyka,
WOS,
j. obcy lub biologia lub geografia
klasa 1A2 język polski,
matematyka,
WOS,
j. obcy lub biologia lub geografia
klasa 1B język polski,
matematyka,
biologia,
chemia lub j. obcy
klasa 1C1 język polski,
matematyka,
informatyka,
geografia lub fizyka
klasa 1C2 język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia lub fizyka

C. 7 pkt. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

D. max. 18 pkt. za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, określone w §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

E. 3 pkt. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

F. absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora OKE uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3. Do klasy pierwszej liceum przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów w ramach limitu miejsc określonego przez organ prowadzący.

4. Planuje się utworzyć 3 oddziały po 28 uczniów w każdym

5. Przy przyjmowaniu do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość.

7. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia i nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które powinno skończyć się do końca sierpnia 2020 r.

9. Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną.


POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1.Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania na piśmie w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nie przyjętych, rodzic/prawny opiekun dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1.

Uzasadnienie zawiera zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wnieść do Dyrektora Zespołu szkół nr 1 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej o którym mowa w pkt. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

6. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak